Emulsifier Head Stator Head

Emulsifier ด้วยลักษณะของการผสมแบบรีดผลิตภัณฑ์ผ่านรูระบาย ขนาดเล็ก กับ ความเร็วรอบ rotor ที่สูง และระยะห่างระหว่าง stator กับ rotor ที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดแรงเฉือน ( การเปลี่ยนแปลงความเร็วของของเหลวอย่างรวดเร็ว) ทำให้เกิด fluid shear ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) มากยิ่งขึ้น

Emulsifier Head Stator Head (static head) เป็นส่วนที่อยู่กับที่ ซึ่งจะมีรูระบายออกในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น รูขนาดเท่ากัน,ขนาดเล็ก/ใหญ่สลับกัน, รูสล็อต, หรือ อื่น ๆ ซึ่งขนาดของรูจะบ่งบอกถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ